DBAŁOŚĆ I PRAWIDŁOWY ROZWÓJ

Pierwsze legitymują się dbałością o: a) prawidłowy rozwój intelektualny i moralny ludzi własnej społeczności; b) ich udział w kształtowaniu kultury społeczności; c) wykonywanie przez nich prac przyczyniających się do rozwoju własnej dziedziny nauki przez doskonalenie teorii i metody lub wzbogacenie „sytuacji próblemowej”; d) więzi merytoryczno-koleżeńskie z innymi społecz­nościami, których działalność ma znaczenie dla charakteru jej poszukiwań i dociekań; e) doskonalenie edukacji adeptów nauki należących do społecz­ności i zapewnienie ogółowi społeczności warunków prawidłowego wykony­wania zawodu uczonego; f) zapewnienie dziedzinie nauki uprawianej przez społeczność odpowiedniego miejsca w strukturze gmachu nauk; g) kreowanie wewnątrz społeczności autorytetów stanowiących krąg elitarny typu „arysto­kratycznego”.