CHARAKTER AUTORYTETÓW

Charakter autorytetów naukowych zależy od tego, kto i jak je kreuje i     modeluje. Najważniejszą rolę odgrywają tu kręgi autorytetów. Tradycje wspólnot naukowych cechuje na ogół „długie trwanie”, przeto od charakteru ukształtowanych i utrwalonych autorytetów zależą w znacznej mierze intelekt i   morale nowych autorytetów. Jeśli zatem następują istotne zmiany w charak­terze miarodajności autorytetów, to następstwem będą istotne zmiany w cha­rakterze kreowania i modelowania nowych autorytetów.Jakie walory osobiste uczonych stanowią dostateczną rację do uznania ich za autorytety w obrębie wspólnot naukowych? Pominiemy przejawy pato­logii, tzn. kreowanie autorytetami osobników nie legitymujących się dyspo­zycjami i kwalifikacjami potrzebnymi nauce i wspólnocie kolegów cecho­wych.