Celem doskonalenia nauczycieli jest wprowadzanie innowacji w oświacie

Musimy doprowadzić do ścisłej współpracy wykładowcy z nauczycielem. To prawda, że w kształceniu na odległość jest niezwykle trudno o takie sprzężenie zwrotne. Decydującą rolę może tu odegrać praca zespołowa. Zespół nauczycielski jest w stanie przeanalizować określone problemy, poddać krytycznej ocenie określone idee i informacje, potrafi też określić stopień przydatności praktycznej przekazywanej wiedzy, gdyż jego członkowie, tkwiąc bezpośrednio w praktyce, najgłębiej odczuwają potrzeby w tym zakresie. Praca zespołu wzbogaca proces kształcenia o tak istotne elementy, jak rozwój krytycyzmu nauczycieli, pogłębienie poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy, gotowości do działania i podejmowania decyzji, wspieranie nauczycieli w ich samodzielnej pracy. Właśnie praca grupy może się przyczynić do przezwyciężenia depersonalizacji w systemie doskonalenia.
Zespoły takie należałoby kompletować spośród nauczycieli pracujących w jednej lub kilku blisko położonych miejscowościach lub placówkach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Dobrze też jest, jeżeli zajęcia w grupach odbywają się pod kierunkiem jednego lub kilku instruktorów. Chodzi tu nie tylko opanowanie informacji zawartych w wykładach radiowo-telewizyjnych, lecz także o studiowanie literatury uzupełniającej pogłębiającej problematykę wykładów.