Asterix i obelix w służbie jej królewskiej mości cda

W systemie kształcenia ustawicznego uczelnia powinna dysponować niezbędną autonomią umożliwiającą jej realizację tej specyficznej funkcji w systemie kształcenia i doskonalenia. Wymaga to sprecyzowania zadań w ramach samych uczelni. Uniwersytet, kształcąc specjalistów dla różnych dziedzin życia, zainteresowany jest w rozwoju badań i życia intelektualnego. Szkoły techniczne, politechniki są instytucjami wielozawodowymi, realizującymi zadania przygotowania różnych kategorii zawodowych dla potrzeb gospodarki. Instytucje te w zależności od zadań będą w większym lub mniejszym stopniu uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Inaczej jest ze szkołami nauczycielskimi. Ten typ uczelni spełnia niejako podwójną funkcję: wj^posaża studenta w wiedzę na poziomie akademickim oraz przygotowuje do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich. Zarówno kadra naukowo- dydaktyczna, jak i studenci zobowiązani są do kształcenia zawodowego przygotowującego przyszłych nauczycieli do pracy w różnych typach szkolnictwa. Określa to również miejsce i rangę uczelni nauczycielskich w systemie kształcenia ustawicznego, i to zarówno ze względu na przygotowanie kandydatów na nauczycieli, jak i na doskonalenie w trakcie pracy.