Analizą objęta jest całość piśmiennictwa polskiego z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych

(wydawnictwa książkowe, czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym i terenowym oraz wydawnictw poszczególnych ośrodków naukowych w kraju). Zakłady informacji naukowej i wydawnictw poszczególnych IKNiBO otrzy-i mują do analizy i opracowania karty dokumentacyjne o artykułach z określonych czasopism o zasięgu ogólnokrajowym oraz wszystkich czasopism ukazujących się na terenie ich województwa, a także publikacje szkół wyższych i innych placówek naukowych znajdujących się w ich województwie, wreszcie wydawnictwa IKNiBO. Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne są zobowiązane do opracowywania kart dokumentacyjnych książek z przydzielonego sobie zakresu tematycznego. Zakład Informacji Naukowej i Wydawnictw IKN kontroluje jakość sporządzonych analiz oraz koordynuje całokształt prac. Planowane jest powielanie i dystrybucja kart dokumentacyjnych dla całego kraju. W województwach zostaną utworzone kartoteki informacyjne w układzie alfabetycznym i rzeczowym, a przeszkolony personel będzie udzielać wyczerpujących informacji o ich zawartości wszystkim użytkownikom.