Agata nosal ikonowicz

U podstaw całej tej bogatej mozaiki form i różnego typu rozwiązań instytucjonalnych występowały zróżnicowane potrzeby nauczycieli, różnie zresztą pojmowane. Dążono do tego, by treści i formy organizacyjne kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli były ściśle sprzężone z podstawowymi potrzebami rozwojowymi danej grupy nauczycieli, a zarazem sprzyjały podnoszeniu na wyższy poziom codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej. W systemie kształcenia ustawicznego będą uczestniczyć różnego typu instytucje. Charakter i zakres ich udziału uzależniony jest od rodzaju potrzeb, jakie będą rozwiązywać w procesie kształcenia. Uczelnia nadal bidzie odgrywać decydującą rolę w przygotowaniu nauczyciela do podjęcia pracy zawodowej. Instytucje doskonalenia odegrają zasadniczą rolę w okresie adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, aktualizacji ‘ ich wiedzy i umiejętności w okresie stabilizacji zawodowej. Wobec zróżnicowania potrzeb nauczycieli różny też może być udział poszczególnych instytucji w doskonaleniu. Rada pedagogiczna odegra ważną rolę w zapoznawaniu nauczycieli z podstawowymi problemami pracy pedagogicznej w szkole. Organizacja partyjna będzie mieć istotny wpływ na kształtowanie się postaw ideologicznych nauczycieli. Organizacja związkowa stwarza sprzyjające warunki do uczestnictwa nauczycieli w różnych formach aktywności kulturalnej. Liczne instytucje, radio, telewizja, wydawnictwa, instytuty nauki, gospodarki, kultury powinny być tak skorelowane, aby przypadła im realizacja tej części zadań w systemie kształcenia ustawicznego nauczycieli, w której dana instytucja góruje nad innymi i może ten system wzbogacić i uzupełnić.